Edge Real Estate Services

(828) 433-8777
(828) 433-8711
134 W Union Street
, Morganton, NC 28655

Our Team